Thời tiết Xã Sán Xả Hồ - Huyện Hoàng Su Phì theo giờ

T2 22/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

92%

T3 23/07
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.96

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

9.599 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Sán Xả Hồ - Huyện Hoàng Su Phì trong 12h tới

Thời tiết Xã Sán Xả Hồ

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Sán Xả Hồ